02
Case Study
Top
Case Study
Yaskawa Case #2 Open house Yaskawa total solution

Yaskawa Case #2 Open house Yaskawa total solution

 • Agriculture
 • All-industry
 • Automotive
 • ElectricAndElectronics
 • Logistics
 • Other
 • OtherManufacturingIndustry
 • Service
 • MaterialHandling
 • Other
 • Packaging


OPEN HOUSE YASKAWA TOTAL SOLUTION
ยาสกาว่า อิเล็กทริก (ประเทศไทย) เปิดบ้านสาธิตขั้นตอนการผลิต ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ
Demonstrattion production processes With intelligent robots

ยาสกาว่า อิเล็กทริก (ประเทศไทย) นำเสนอหุ่นยนต์อัจฉริยะผ่านพื้นที่ทั้ง 9 Station ภายใน YASKAWA Hall จังหวัดชลบุรี ด้วยวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโซลูชั่นและการบริการต่างๆ ภายใต้แนวคิด YASKAWA Solution i3-Mechatronics เพื่อให้โรงงานได้รับแนวทางการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปพัฒนาภาคการผลิต เพื่อก้าวเข้าสู่ Smart Manufacturing เต็มตัว
YASKAWA Electric (Thailand) presents smart robots through 9 stations in YASKAWA , Chonburi Province. With the aim of providing solutions and services under the concept of YASKAWA Solution i3-Mechatronics. So that factories can get a guideline for using robots and automation to develop the production sector. To step into Smart Manufacturing fully

รู้จักกับ YASKAWA ELECTRIC
บริษัท ยาสกาว่า อิเล็กทริก ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1915 ที่คิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไดรฟ์ มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม งานหยิบจับ-ลำเลียงสิ่งของ งานแพคกิ้ง และงานพ่นสี
ค.ศ. 2004 ยาสกาว่า อิเล็กทริก ได้ทำการขยายสาขามาที่ประเทศไทย (Asia Pacific) เพื่อมอบโซลูชั่นระบบอัตโนมัติ ทั้งให้การสนับสนุนกับลูกค้าในเรื่องบริการงานซ่อม บริการ Engineer On-Site Service รวมถึง Technical Hotline ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาย่อยในจังหวัดชลบุรี
Introdction YASKAWA ELECTRIC
Yasawa Electric Co., Ltd. was established in 1915 in Kitakyushu, Japan. Is one of the leading manufacturers of electric motor drives, motor control equipment. And industrial robots for welding Handling and conveying work, packing and painting work
2004 Yaskawa Electric has expanded to Thailand (Asia Pacific) to provide automation solutions. It also provides support to customers in the matter of repair service, Engineer On-Site Service, as well as Technical Hotline 24 hours a day through the Bangkok headquarters. And sub-branches in Chonburi Province.

i3-Mechatronics
สำหรับคอนเซ็ปต์ i3-Mechatronics มาจากจุดเริ่มต้นของ [i] ทั้ง 3 ตัว ได้แก่
1. Integrated เป็นการเอา device ต่างๆ เช่น Robot, Sensor, Servo, Inverter มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นไลน์การผลิตแบบออโตเมชั่น
2. Intelligence เมื่อประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณให้เป็น System สัญญาณตัวนี้ จะแสดงตรงหน้าจอเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยสามารถควบคุมและแก้ไขได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับไลน์การผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. Innovative โรงงานของลูกค้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านของอุตสาหกรรมการผลิต จนนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
For the concept i3-Mechatronics Comes from the beginning of [i] all 3 characters
1. Integrated is a combination of devices such as Robot, Sensor, Servo, Inverter. To be an automatic production line
2. Intelligence: When the devices are put together, they will connect a signal to form a system. Which can be easier to control and edit Suitable for large industrial production lines
3. Innovative The customer’s factory will change in the field of manufacturing industry. Leading to sustainable growth

9 Station
[Station 1] – 2D Vision เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหุ่นยนต์รุ่น GP25 ด้วยกล้องและระบบเซ็นเซอร์ หุ่นยนต์จะมีความสามารถในการจัดเรียงชิ้นงานและมีความแม่นยำสูง
2D Vision enhances performance of the GP25 with cameras and sensors. The robot will have the ability to align workpieces and be highly accurate

[Station 2] – Wheel & Seat Handling Assist Demo เปิดตัวครั้งแรกสำหรับ Hand Guide Robot อุปกรณ์พิเศษที่จะมาเป็นผู้ช่วยในการหยิบจับและยกสินค้า พร้อมเพิ่มฟังก์ชั่นความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ทั้งสามารถแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟเมื่อเกิดการขัดข้อง
Wheel & Seat Handling Assist Demo is the debut of the Hand Guide Robot, a special device that will assist in picking and lifting goods. Along with adding a safety function with a motion sensor system Both can be alerted by a light signal when there is a failure.

[Station 3] – High-Speed Small Robot Handling Demo นำเสนอแขนกลอัจฉริยะรุ่น YASKAWA SCARA Robot และ YASKAWA Moto MINI ที่จะมาช่วยให้การหยิบจับสินค้าสะดวกรวดเร็ว มีอัตราความแม่นยำสูง ทั้งเป็นหุ่นยนต์ที่มีแขนกลเล็กที่สุด
High-Speed ​​Small Robot Handling Demo presents the YASKAWA SCARA Robot and YASKAWA Moto MINI smart robot arms that will facilitate the handling of goods quickly It has a high rate of accuracy. Both are the robots with the smallest mechanical arms.

[Station 4] – New SCARA Robot เปิดตัวครั้งแรกกับ YASKAWA SCARA Robot รุ่น SG600 โดยจะมาเสริมสมรรถนะการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดใหญ่
New SCARA Robot debuted with the YASKAWA SCARA Robot SG600 model, which will enhance the production capability of medium-large industrial sectors.

[Station 5] – 2D Vision Pick & Place เพิ่มความแม่นยำให้กับงานด้วยหุ่นยนต์รุ่น GP8 ที่มาพร้อมกับกล้อง 2D Vision ซึ่งทำงานร่วมกับฟังก์ชัน Conveyor Synchronize ทั้งช่วยลดข้อบกพร่องที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตด้วยระบบ AC Servo Drive Sigma7 และ Controller MP3300
2D Vision Pick & Place increases job accuracy with GP8 robots equipped with 2D Vision cameras that work with Conveyor Synchronize function and reduce defects caused by AC production processes. Servo Drive Sigma7 and Controller MP3300

[Station 6] – HC10DT Collaborative Robot with 3D Vision นำเสนอหุ่นยนต์ Collaborative Robot ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมติดตั้งกล้อง 3D Vision เพื่อเสริมประสิทธิภาพตรวจจับการทำงาน
HC10DT Collaborative Robot with 3D Vision presents a robot. Collaborative Robot that can work safely with humans And equipped with a 3D Vision camera to enhance the efficiency and detect work

[Station 7] – Arc Welding หุ่นยนต์งานเชื่อมโลหะ ทำงานร่วมกับการหมุนตัว Turntable YASKAWA ด้วย Servo ประเภทเดียวกับหุ่นยนต์ ควบคุมได้จากรีโมทที่มีความแม่นยำสูง สามารถหยุดตรงตำแหน่งตามที่ต้องการ ทั้งเป็นตัวช่วยหมุนชิ้นงานของ Jig & Fixture ขั้น Advance
Arc Welding Works with the YASKAWA turntable with a servo of the same type as the robot. Controlled from a high-precision remote Can stop at the desired position Both as a help to rotate the workpiece of the Jig & Fixture step in advance.

[Station 8] – Painting Lab Test ห้องจำลองการพ่นสี Painting Lab Test ออกแบบมาเพื่อทดสอบการพ่นสีโดยเฉพาะ
Painting Lab Test The Painting Lab Test is specially designed for painting test.

[Station 9] – CPA Partner พื้นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรดักส์ใหม่ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย DENYO, NADEX, CKD, BL AUTOTEC, DJK, SMC
CPA Partner, an area for introducing new products and products. Consisting of DENYO, NADEX, CKD, BL AUTOTEC, DJK, SMC.

Sustainability
ด้วยการพัฒนาของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจากบริษัทยาสกาว่า ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะมาช่วยให้ขั้นตอนการผลิตเกิดความเสถียรยิ่งขึ้น ทั้งช่วยเพิ่มผลการผลิต และช่วยให้การทำงานเกิด Productivity ที่มีประสิทธิภาพ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่โลกกำลังจะเผชิญในไม่ช้า
With the development of industrial robots from the pharmaceutical company It will be another major change that will help stabilize the production process. Both help increase production results. And help the work to achieve an efficient Productivity And this is another model of sustainability.


Inquire and see Company information
 • Agriculture
 • All-industry
 • Automotive
 • ElectricAndElectronics
 • Logistics
 • Other
 • OtherManufacturingIndustry
 • Service
 • MaterialHandling
 • Other
 • Packaging
03
Project Partners

Support your
bussiness & future

Organized by

Government Agency

Industrial Robot

Machine Tool Builders

SME

System Integrator

Educational Institution

View all Partners
04
Contact

Do you want to consult?

Company Name
Your Position
Name
E-mail
Phone Numbers
Message
Privacy Policy

This project is hosted by JETRO and Mediator CO., LTD is entrusted by JETRO to provide operational assistance and implement this project. Personal information of all users of this service will be handled under strict control and will only be used for the operation, guidance of this service, and for contacting companies listed on this website that you have inquired about. We will not use it for any other purpose or provide it to a third party without prior consent. Regarding disclosure, correction, or deletion of personal information, please contact us at the following:


MEDIATOR CO., LTD.
Major Tower Thonglor Fl.10, 141 Soi Thonglor 10, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana,Bangkok 10110 THAILAND
Tel. +66-(0)2-392-3288
E-mail manufacturing@mediator.co.th
* Opening Hours 9:30-17:00 (Mon.-Fri.)

 I acknowledge and agree to Privacy Policy

SEND